екип

екип

equalizent - Schulungs- und Beratungs GmbH

(LEAD PARTNER)
Obere Augartenstraße 20, 1020 Wien, Austria
www.equalizent.com

equalizent е център за квалификация в сфераата на образованието за възрастни с дългогодишен опит в областта на глухотата, жестомимичния език и управление на многоообразието. equalizent е място за учене, на прилаган на практика билингвализъм, многоообразие, както и преодоляване на бариерите: австрийският жестомимичен език и словесният немски са езиците на нашата фирма. Ние сме за включването на хората, независимо от техния произход или среда, възраст, пол, сексуална ориентация или увреждания. Ние преодоляваме бариерите чрез консултации от засегнатите за засегнатите хора, чрез архитектурни мерки и технически помощни средства, които подпомагат комуникацията. Нашата работа дава възможност на хората активно да допринасят за обществото по свой собствен начин. Освен това, ние се стремим да формираме общественото мнение и политиките, както и да допринасяме  за за приемането на истинското многоообразие.

Нашите целеви групи са:

 • Хора, които са глухи или слабочуващи
 • Хора с различни увреждания
 • Фирми и физически лица, проявяващи интерес към знаковия език и управлението на различията
 • Нашите курсове за обучение подпомагат интеграцията на пазара на труда на глухи или слабочуващи, както и на хора с други увреждания. Чуващите също са добре дошли, за да учат австрийски жестов език в нашите курсове. Ние оказваме помощ и на фирми чрез консултации и продукти за управление на многообразието.

Assist Net, EOOD

19, Tsar Asen Str. App. 3, 1000 Sofia, Bulgaria
www.assist-net.eu

Асист Нет е консорциум от експерти и консултанти в областта на образованието и обучението, с дейност, основно насочена към учещи със специални нужди, включително хора с увреден слух. Екипът на Асист Нет включва сертифицирани преводачи на български жестов и Международен жестов език (ISL). Асист Нет има опит с учещи със специални образователни потребности (СОП) и по-специално глухи и слабочуващи, което ще спомогне организацията да пренесе своя опит в проекта.

Асист Нет е със седалище в София, България, но работи в сътрудничество с партньори в цялата страна и чужбина, чрез своя Международен консултативен съвет. Асист Нет е член на ENIL – Европейската мрежа за междупоколенческо учене и си сътрудничи с Европейската асоциация за обучение на възрастни (ЕАЕА).

Дейности на Асист Нет, свързани с глухите:

 • Разработване на българската версия на Eurosigns DVD (европейски жестови езици на глухите) за професионални цели
 • Участие в разработката на Европейското езиково портфолио за глухи и слабочуващи (16+) и на Европейски езиков паспорт за глухи и слабочуващи в рамките на проекта EU LLP KA2 Deaf Port, в съответствие с Общата Европейска езикова рамка (CEFR) и изискванията на Съвета на Европа (СoЕ)
 • Двуезични образователни и обучителни материали за деца (книги на жестов език, концепция за преподаване и учебни материали), разработени в сътрудничество със Софийския университет и Училището за глухи деца в София, в рамките на проекта signlanguage@school по Програмата Коменски
 • Слухова и речева рехабилитация на кохлеарно имплантирани деца и възрастни, включително и артикулация и отчитане
 • Билингвално образование на глухи и слабочуващи
 • Преподаване на чужди езици на глухи и слабочуващи
 • Преподаване на български език като писмен език на глухи и слабочуващи

Kindersite Ltd.

United Kingdom
www.kindersite.info

Екипът на Kindersite участва и инициира 30 широкомащабни европейски проекти, много от които са свързани с креативността в образованието.  Екипът има специфичен опит в провеждането на кампании за разпространение на резултатите от европейски проекти и принос към много други области , особено тези, в които се изисква ефективна комуникация.

Racio, druzba za razvoj cloveskega kapitala, d.o.o

Kersnikova ulica 19, 3000 Celje, Slovenia
www.racio.si

Racio е словенска компания за развитие на човешките ресурси и предлага широка гама от изследвания, консултации и образователни услуги, предназначени за повишаване на конкурентното предимство на физически лица, както и на организации и региони. Racio е специализирана в рехабилитация на глухи и слабочуващи лица. Тя е първата институция в Словения, която започва – в сътрудничество с Асоциацията на клубовете на глухите и слабочуващите на Словения и със съфинансирането от Службата по заетостта на Словения – с експериментално настройване на програмите за политика на активна заетост, които дотогава са били недостъпни за хората с увреден слух, поради комуникационните бариери.

Допълнителни дейности:

 • Консултиране на младите хора за тяхното кариерно развитие
 • Доставчик на програмите за политика на активна заетост
 • Доставчик на рехабилитация, свързана със заетостта, на хора с увреждания
 • Съвети за управление на човешките ресурси в малките и средни предприятия (ваучерна система)
 •  Образование и обучение на управленския и експертния персонал във фирмите, назначаващи хора с увреждания и други компании
Skip to content