skupina

Ekipa

equalizent - Schulungs- und Beratungs GmbH

(LEAD PARTNER)
Obere Augartenstraße 20, 1020 Wien, Austria
www.equalizent.com

Podjetje Equalizent je center za poklicno kvalifikacijo, specializiran za področje izobraževanja odraslih z dolgoletnimi izkušnjami pri delu z gluhimi in naglušnimi, spremljanju razvoja znakovnega jezika in upravljanju raznolikosti. Podjetje v sklopu svoje dejavnosti nudi izobraževanja za gluhe in naglušne, z velikim posluhom za dvojezičnost, različnost in odpravljanje ovir v okolju. V podjetju pri delu tekoče uporabljajo avstrijski znakovni jezik in nemščino. Zavzemajo se za vključevanje in obravnavo ljudi po načelu enakosti, ne glede na to, iz katere države prihajajo. Pri njih ni pomembno ozadje, starost, spol, spolna usmerjenost ali invalidnost. Ustvarjajo pogoje za izobraževanje in delo brez ovir, pri tem pa vključujejo v svetovanje invalide po načelu nič o invalidih brez invalidov, sodelujejo pri odpravljanju arhitekturnih ovir in uporabljajo tehnične pripomočke za lažje komuniciranje. Njihovo delo temelji na opolnomočenju posameznikov, ki z vključitvijo v družbo prispevajo k doseganju ciljev po svojih najboljših močeh in v skladu z zmožnostmi. S svojim delovanjem opozarjajo na problem invalidov v družbi, sooblikujejo javno mnenje ter se trudijo vplivati na politike in prakse na področju raznolikosti.

Ciljne skupine:

 • gluhe in naglušne osebe
 • osebe s posebnimi potrebami oz. drugimi invalidnostmi
 • podjetja ali posamezniki, ki so zainteresirani za znakovni jezik ali upravljanje raznolikosti
 • V sklopu svoje dejavnosti izvajajo različne tečaje in usposabljanja za gluhe in naglušne osebe ter osebe z drugimi vrstami invalidnosti s ciljem boljše integracije v delovno okolje. Izvajajo tudi usposabljanja in tečaje avstrijskega znakovnega jezika za slišeče. Podjetje nudi svetovanje in podporne storitve ter izdelke za učinkovitejše upravljanje raznolikosti.

Assist Net, EOOD

19, Tsar Asen Str. App. 3, 1000 Sofia, Bulgaria
www.assist-net.eu

Assist Net je izobraževalno-svetovalni konzorcij, ki se ukvarja predvsem z učenci s posebnimi potrebami, še zlasti z gluhimi. Med zaposlenimi v konzorciju Assist Net so certificirani tolmači bolgarskega in mednarodnega znakovnega jezika (ISL). Assist Net ima izkušnje z učenci s posebnimi učnimi potrebami in še zlasti z gluhimi, zaradi česar lahko prispevajo svoje strokovno znanje pri projektu. Organizacija ima sedež v Sofiji v Bolgariji, vendar v sodelovanju s partnerji deluje po vsej državi in tudi na tujem preko svojega mednarodnega svetovalnega odbora. Assist Net je član mreže ENIL – evropske zveze za medgeneracijsko učenje, ter sodeluje z Evropsko zvezo za izobraževanje odraslih (EAEA).

Assist Net opravlja z gluhimi naslednje aktivnosti:

 • Priprava bolgarske različice DVD-ja Eurosigns (Evropski znakovni jeziki za gluhe) za poklicne namene
 • Sodelovanje pri pripravi Evropskega jezikovnega portfelja za gluhe in naglušne (16+) in Evropskega jezikovnega potnega lista za gluhe in naglušne v sklopu EU LLP KA2 projekta Deaf Port, v skladu s skupnim evropskim referenčnim okvirom za jezike (CEFR) in Svetom Evrope.
 • Skupaj z Univerzo v Sofiji in Šolo za gluhe v Sofiji – sodelovanje pri pripravi gradiv za dvojezično izobraževanje in usposabljanje (knjige o znakovnem jeziku, koncept poučevanja, materiali za poučevanje) pod okriljem projekta signlanguage@school v sklopu programa Comenius.
 • Slušna in govorna rehabilitacija otrok in odraslih s polževim vsadkom, vključno z artikulacijo in branjem z ustnic
 • Dvojezično znakovno izobraževanje za gluhe in naglušne
 • Poučevanje tujih jezikov za gluhe in naglušne
 • Poučevanje pisne bolgarščine za gluhe in naglušne.

Kindersite Ltd.

United Kingdom
www.kindersite.info

Ekipa podjetja Kindersite ima izkušnje pri širjenju vodilnih evropskih projektov in je k projektu prispevala tudi na številnih drugih področjih, še zlasti tam, kjer je potrebna učinkovita komunikacija. Osnovna vloga podjetja Kindersite v projektih je ustvarjanje inovativnih in učinkovitih strategij širjenja projektov ter njihovo zaključevanje. Imajo obsežno znanje o vlogi in prispevku tehnologije pri izobraževanju, še zlasti pa pri poučevanju jezikov. Kindersite ima tudi bogate izkušnje pri uporabi interneta v EU projektih in je že izvajal raziskave in projekte izključno s pomočjo interneta.

Racio, druzba za razvoj cloveskega kapitala, d.o.o

Kersnikova ulica 19, 3000 Celje, Slovenia
www.racio.si

Racio je slovensko podjetje za razvoj človeških virov, ki nudi širok razpon storitev na področju raziskav, svetovanja in izobraževanja z namenom izboljšanja konkurenčnosti posameznikov, organizaciji in regij. Podjetje  Racio se ukvarja še zlasti z rehabilitacijo gluhih in naglušnih oseb. Bil je prva ustanova v Sloveniji, ki je v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije ter ob sofinanciranju Zavoda za zaposlovanje Slovenije začela s poskusno prilagoditvijo programov aktivne politike zaposlovanja, ki do bili do tedaj za gluhe in naglušne nedostopni zaradi komunikacijskih ovir.

Nadaljnje aktivnosti:

 • Svetovanje mladim pri poklicnem razvoju
 • Nudenje programov aktivne politike zaposlovanja
 • Nudenje poklicne rehabilitacije invalidnim osebam
 • Kadrovsko svetovanje v majhnih in srednje velikih podjetjih (vavčerski sistem)
 • Izobraževanje in usposabljanje kadrovskega in strokovnega osebja v invalidskih in drugih podjetjih.
Skip to content